IZJAVA O POLITICI IMS-a


„KVALITET, ROK, CENA“ predstavljaju garanciju uspešne saradnje i imperativ poslovne politike, a zahtev kupca vodilju poslovanja preduzeća Mega-pak d.o.o.

Ostvarivanje dugoročnih partnerskih odnosa sa klijentima omogućava da se na brz, jednostavan i efikasan način ispuni inicijalni zahtev uz primenu najsavremenijih tehnologija. Proizvodnja krojena prema zahtevima klijenata i pokrenuta sa ciljem zadovoljenja i dostizanja nivoa kvaliteta koji ispunjava sve kako domaće tako i međunarodne standarde.

Zahtev kupaca predstavlja osnovni i stalni zadatak kako rukovodstva tako i svih zaposlenih da se maksimalno angažuju i proizvode najkvalitetnije proizvode.

Ovakvim pristupom svih zaposlenih postiže se:

  • Profesionalnost i prouzdanost;

  • Izgrađivanje obostrano korisnih, dugoročnih odnosa sa klijentima, dobavljačima, zaposlenima i svim zainteresovanim stranama;

  • Stalno zadovoljstvo kupaca kvalitetom naših proizvoda;

  • Standarda poslovanja bez greški, koji je baziran na prevenciji i efektivnom obavljanju aktivnosti i procesa;

  • Kontinuiranog unapređenja kvaliteta i učinka, kroz stalnu edukaciju i ulaganje u najvredniji resurs – zaposlene, tehnologiju materijal i procese;

  • Prevencije zagađenja životne sredine, održivog razvoja i upravljanja otpadom;

  • Realizacije mera i uslova za bezbedan i zdrav rad.

Zaposleni kroz svakodnevne aktivnosti pokazuju spremnost i svest o značaju ispunjavanja stavki politike integrisanog menadžment sistema, kao i njihovom doprinosu u funkcionisanju integrisanog sistema menadžmenta.

Rukovodstvo preuzima obavezu da održava, preispituje, koriguje i unapređuje integrisani sistem menadžmenta a sve u skladu sa principima društveno odgovornog poslovanja i porodičnog odnosa prema svojim zaposlenima.U Vršcu, 03.08.2018.